کاریکاتور- توصیه های احمدی نژاد به دیوید کامرون


 تظاهرات انگلیس ، احمدی نژاد ، پلیس ، کهریزک ، شکنجه ، سرکوب ، دیوید کامرون ، بسیج ، چماقدار0 نظرات: