فیلم : مصاحبه با زنانی که بخاطر فقر مجبور به روسپی گری شده اند .0 نظرات: