شعار بسیجی ها : افسر جنگ نرمیم ... کسخلیمو مشنگیم !

0 نظرات: