ازرائیل و لیست جدید اعدامی ها - کارتون از نیک آهنگ» ادامه مطلب

سقوط وجدان بشری در جامعه دیکتاتور زده ایران - طرحی از ساسان خادم
» ادامه مطلب

عکس شبنم سهرابی و دختر خردسالش و مادر پیرش» ادامه مطلب

باهوش ترین و خنگ ترین مردمان جهان متعلق به چه کشورهایی هستند ؟Hong Kong 107
Korea, South 106
Japan 105
Korea, North 105 South Korea 106,Japan 105
Taiwan 104
Austria 102
Netherlands 102
Germany 102
Italy 102
Sweden 101
Luxembourg 101 Netherlands 102, Belgium 100
Switzerland 101
Singapore 100
United Kingdom 100
China 100
New Zealand 100
Belgium 100
Poland 99
Spain 99
Hungary 99
United States 98
Mongolia 98 Russia 96, China 100
France 98
Denmark 98
Australia 98
Iceland 98 Norway 98
Norway 98
Latvia 97 Russia 96, Finland 97
Estonia 97 Finland 97, Russia 96
Finland 97
Czech Republic 97
Lithuania 97 Russia 96, Finland 97
Canada 97
Slovakia 96
Russia 96
Uruguay 96
Argentina 96
Belarus 96 Russia 96
Ukraine 96 Russia 96
Vietnam 96 China 100, Thailand 91
Malta 95 Italy 102, Spain 99, Morocco 85
Moldova 95 Romania 94, Russia 96
Portugal 95
Slovenia 95
Israel 94
Romania 94
Yugoslavia 93 Croatia 90, Slovenia 95
Georgia 93 Russia 96, Turkey 90
Macedonia 93 Bulgaria 93, Greece 92
Kazakhstan 93 Russia 96, Turkey 90
Ireland 93
Chile 93 Argentina 96, Peru 90
Bulgaria 93
Armenia 93 Turkey 90, Russia 96
Greece 92
Malaysia 92
Cyprus 92 Greece 92
Brunei 92 Malaysia 92
Costa Rica 91 Argentina 96, Uruguay 96, Colombia 88, Puerto Rico 84
Thailand 91
Turkey 90
Albania 90 Croatia 90, Turkey 90
Croatia 90
Peru 90
Laos 89 Thailand 91, Philippines 86
Suriname 89
Cambodia 89 Thailand 91, Philippines 86
Indonesia 89
Venezuela 88 Colombia 88
Colombia 88
Tajikistan 87 Turkey 90, Iran 84
Turkmenistan 87 Turkey 90, Iran 84
Azerbaijan 87 Turkey 90, Iran 84
Iraq 87
Tonga 87
Kyrgyzstan 87 Turkey 90, Iran 84
Jordan 87 Iraq 87, Lebanon 86
Samoa (Western) 87
Uzbekistan 87 Turkey 90, Iran 84
Mexico 87
Brazil 87
Syria 87 Iraq 87, Lebanon 86
Burma (Myanmar) 86 India 81, Thailand 91
Lebanon 86
Philippines 86
Paraguay 85 Ecuador 80, Peru 90
Morocco 85
Bolivia 85 Ecuador 80, Peru 90
Cuba 85
Marshall Islands 84
Honduras 84 Guatemala 79, Colombia 88
Micronesia 84 Marshall Islands 84
Papua New Guinea 84 Marshall Islands 84, Fiji 84
Dominican Republic 84 Mixed population, Puerto Rico 84
Vanuatu 84 Marshall Islands 84, Fiji 84
Nicaragua 84 Guatemala 79, Colombia 88
Fiji 84
Panama 84 Colombia 88, Ecuador 80
Solomon Islands 84 Marshall Islands 84, Fiji 84
El Salvador 84 Guatemala 79, Colombia 88
Guyana 84 Suriname 89, Barbados 78
Iran 84
Libya 84 Morocco 85, Egypt 83
Puerto Rico 84
Kiribati 84 Marshall Islands 84, Fiji 84
Tunisia 84 Morocco 85, Egypt 83
Algeria 84 Morocco 85, Egypt 83
Afghanistan 83 Iran 84, India 81
Saudi Arabia 83 Iraq 87, Qatar 78
Belize 83 Guatemala 79, Mexico 87
Egypt 83
Oman 83 Iraq 87, Qatar 78
Yemen 83 Iraq 87, Qatar 78
Kuwait 83 Iraq 87, Qatar 78
United Arab Emirates 83 Iraq 87, Qatar 78
Bahrain 83 Iraq 87, Qatar 78
Mauritius 81 Mixed population-see notes
Maldives 81 India 81
Seychelles 81 Mixed population, India 81
Sri Lanka 81 India 81
Pakistan 81 India 81
Bangladesh 81 India 81
India 81
Trinidad & Tobago 80 78, Jamaica 72 Suriname 89, Barbados
Ecuador 80
Madagascar 79 Mixed Malay-Negroid population - see notes
Comoros 79 Mixed Negroid-Arab-Malay population - see notes
Guatemala 79
Qatar 78
Bhutan 78 Nepal 78
Bahamas 78 Barbados 78
Cape Verde 78 Mixed population-see notes
Nepal 78
Barbados 78
Zambia 77
St.Vincent/Grenadines 75 Barbados 78, Jamaica 72
St. Lucia 75 Barbados 78, Jamaica 72
St. Kitts & Nevis 75 Barbados 78, Jamaica 72
Grenada 75 Barbados 78, Jamaica 72
Dominica 75 Barbados 78, Jamaica 72
Antigua & Barbuda 75 Barbados 78, Jamaica 72
Uganda 73
Congo (Braz) 73
Mauritania 73 Guinea 63, Morocco 85, Sudan 72
Swaziland 72 Zambia 77, Zimbabwe 66
Chad 72 Sudan 72
Kenya 72
Lesotho 72 Zambia 77, Zimbabwe 66
Sudan 72
Tanzania 72
Haiti 72 Jamaica 72
Mosambique 72 Tanzania 72, Zimbabwe 66, Zambia 77
Namibia 72 Zambia 77, Zimbabwe 66
Botswana 72 Zambia 77, Zimbabwe 66
South Africa 72 See notes
Jamaica 72
Ghana 71
Côte d'Ivoire 71 Ghana 71
Malawi 71 Congo (Z) 65, Tanzania 72, Zambia 77
Cameroon 70 Nigeria 67, Congo (Braz) 73
Rwanda 70 Congo (Z) 65, Tanzania 72, Uganda 73
Burundi 70 Congo (Z) 65, Tanzania 72, Uganda 73
Togo 69 Ghana 71, Nigeria 67
Angola 69 Zambia 77, Zimbabwe 66, Congo (Z) 65
Benin 69 Ghana 71, Nigeria 67
Eritrea 68 Sudan 72, Ethiopia 63
Djibouti 68 Sudan 72, Ethiopia 63
Central African Rep. 68 Congo (B) 73, Congo (Z) 65, Nigeria 67
Mali 68 Guinea 63, Sudan 72
Somalia 68 Ethiopia 63, Kenya 72
Niger 67 Nigeria 67
Nigeria 67
Gabon 66 Congo (B) 73, Equatorial Guinea 59
Zimbabwe 66
Burkina Faso 66 Guinea 63, Sierra Leone 64, Ghana 71
Congo (Zaire) 65
Sierra Leone 64
Senegal 64 Sierra Leone 64, Guinea 63
Liberia 64 Sierra Leone 64, Guinea 63
Gambia 64 Sierra Leone 64, Guinea 63
Ethiopia 63
Guinea-Bissau 63 Guinea 63
Guinea 63
Equatorial Guinea 59
Sao Tome/Principe 59 Equatorial Guinea 59


ضریب هوش مردم جهان دنیا / ضریب هوش مردم ایران , خاورمیانه» ادامه مطلب

قوانینی که دست بسیجی ها را برای هر جنایتی باز میگذارد .


ماده 1 : به نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود همانند ضابطين قوه قضاييه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحا آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.

تبصره 1 : كليه ضابطين دادگستري و مراجع نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و يا تحويل متهمين در جرائم مشهود از سوي مسئولين مجاز رده هاي مقاومت نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي متهم را تحويل گرفته و گزارش بسيج را ضميمه مدارك ارسالي به مراجع قضايي نمايند.

تبصره 2 : تعيين رده هاي مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهي نيروي مقاومت بسيج مي باشد.

تبصره 3 : نيروي مقاومت بسيج سپاه ، وظيفه فوق را از طريق افرادي كه آموزشهاي لازم را در اين زمينه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نيروي مزبور دريافت نموده باشند اجرا خواهد كرد. نيروهاي مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.


ماده 2 : هر گونه توهين و يا ايراد ضرب و شتم يا جرح به افراد موضوع اين قانون در حين انظام وظايف محوله در حكم توهين و مقابله با ضابطين دادگستري و مامورين دولتي و انتظامي بوده و با مرتكبين برابر مقررات كيفري مربوطه رفتار مي شود.


ماده 3 : كليه افراد موضوع اين قانون چنانچه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن كشته ، فوت و يا معلول و يا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهيد و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد امور آزادگان قرار مي گيرند.


ماده 4 : به منظور حمايت از افراد موضوع اين قانون دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي بسيجيان در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط با اجرا اين قانون تشكيل مي گردد.

تبصره : كارشناسان حقوقي اين دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلا مي توانند در كليه مراحل دادرسي از طرف افراد مذكور، به عنوان وكيل اقدام كنند.


ماده 5 : نيروي مقاومت بسيج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامي اقشار و صنوف و ايجاد رده هاي مقاومت در مساجد، ادارات ، كارخانجات ، و مراكز آموزشي اقدام نمايد و كليه مسئولين ادارات و نهادها و كارخانجات ، امور مساجد و مراكز آموزشي موظف به همكاري و فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم موضوع اين قانون مي باشند.


ماده 6 : آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضاييه و وزارت كشور تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا مي رسد.


ماده 7 : اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از رديف تقويت بنيه دفاعي در سال 1371 و براي سالهاي بعد از طريق افزودن 10% به هزينه ابطال تمبر در پرونده هاي كيفري منظور و در بودجه همه ساله پيش بيني مي گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه اول دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/10/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

» ادامه مطلب

عکس - آموزش چماقداری به جوجه بسیجی ها


» ادامه مطلب

شعر - بسیج و رایحه خوش گوز آقا !


بسیجی بپا خیز که صبرت به سر آمد
خوش باد بهشتی ز سوی رهبر آمد
بسیجی٬ بپا خیز٬ که هجر تو تمام است
این بوی خوش از نایب آقا و امام است
این رهبر دنیاست که رو سوی تو آورد

این رایجه بو کن ٬ در سینه فرو کن ٬
این بوی تبرک شده کز زیر لباس است؟
از جانب آقا به وزیده است و حلال است
طوفان بزرگ است ؟٬ یا سیل دمان است؟
از نافه آهوست این بوی معظم ؟ نی نی
بادی است که از مقعد رهبر به وزان است.
این بوی بهار است ٬ از اطراف خیار است

با عطر خوشش سوسن و نارنج چسان است ؟
این گوز عظیم است٬ همان زرته عظمی است
از کون مبارک به وزیده است و روان است
بس نیک سرشت است ٬ ریاحی ز بهشت است
شهدی است که جاری است ٬ز سوی سبلان است
بویی ملکوتی است ٬ این فیض عظیم است
از خشتک آقاست٬ که این سان فوران است

الحق که بهار است ٬ فقیه است و خمار است
بیهوده چه گویید که; پیر است و نزار است؟
این خامنه ای آهوی چین است٬ خاموش ٬ نه این است
او کان نبات است٬ ز کانش برکات است
از کان معظم همه جا مشک و عبیر است

بسیجی ، کجا دیده چنین رایحه ای خوش؟
بسیجی چه خوشبخت و چه سر خوش
شادان و غزل خوان ٬ خوش حالت و خندان ٬
سرمست از آن بوی٬ می خواند به هر کوی :
" ای خامنه ای ٬ خامنه ای٬ مشک و عبیر ی
سر چشمه هر رایحه ای ٬ عطر کبیر ی"» ادامه مطلب

عکس - قبر علی کردان ، نماد تفکر بسیجی در مدیریت ملی !» ادامه مطلب

عکس - دیدار مدیر سایت بالاترین و بانو بالایار با استاد مصباح یزدی !حالا متوجه شدید چرا سایت بالاترین تغییر ماهیت داده است !


» ادامه مطلب

نکاتی مهم برای خرید لپ تاپ0-نکته فوق العاده مهم و حیاتی ، ببینید دوستان ، به هیچ فروشنده ای اطمینان نکنید. حتی اگر برادر شما باشد ... خوبی بازاری حکم میکنه که برای فروش جنس خودش به شما ، انواع و اقسام اراجیف را برای شما در مورد اون مدل بگه تا مدل مورد نظر خودش رابه شما پیشنهاد بده ... شما مشاوره کنید ، اطلاعات صحیح کسب کنید و بعد بدون توجه به حرف فروشنده ، خرید خود را انجام دهید ... پس ، هیچ ماست فروشی نمیگه که ماست من ترشه !

1-اول از همه مدل دستگاه دقیقا همان باشد که سفارش داده اید حتی رنگش و هیچ کوتاه نیایید ... روی دستگاه ، پشت دستگاه ، کناره های دستگاه را نگاه کنید ... هیچ گونه اثر ضربه و خراشیدگی و بد جا افتادن قطعات مونتاژ شده نباید باشند ... همچنین خاک گرفته هم نباشه چون معلومه یا دست دومه یا توی ویترین بوده ... با نگاه زیر دستگاه میتونید قسمت فن رو چک کنید از لحاظ خاک گرفتگی ... همچنین برچسب پشت مانیتور روی دستگاه کنده نباشه (محافظ طرح دستگاه) ... جنس ویترینی هم نخرید ... به هیچ وجه ... توی جعبه حتما باشه و براتون باز کنه بهتره تا اونی که توی ویترین در بیاره ... سعی کنید برای خرید اینترنتی نخرید و شخصا انتخاب و تست کنید . اثر خوردگی رو پیچ های زیر دستگاه نباشه وگرنه یعنی باز شده و یا آپگرید شده ... اگر هولوگروم گارانتی روی پیچ یا در زیری داره نباید پاره شده باشه

2- سریال روی جعبه رو با پشت دستگاه چک کنید تا مطمئن بشید جعبه خودشه ... همچنین اگر ویندوز اصل داره باید سریال نامبر به همراه ورژن اون زیر دستگاه روی یک برچسب باشه

3-اگر سی دی درایور و application داره نباید باز شده باشند و باید پلمپ باشند ... شارژر و باتری اشکال نداره اگر باز باشه چون توسط خود نمایندگی ها تست میشوند

4-دستگاه رو روشن کنید ، تمام قسمت ها بلوتوث ... WIFI ... دوربین و میکروفنش و ... رو چک کنید ... اگر مقدور بود تبادل اطلاعات داشته باشید و یا با وب کم یک عکس بگیرید ... به مقدار حافظه dedicate و share گرافیک سیستم در بخش system properties ... advanced ... adapter توجه کنید

5-وقتی برای اولین بار روشن میکنید و وارد ویندوز میشید ، باید یوزر و پسورد و تنظیمات زیان و ... رو ازتون بخواد ، در غیر اینصورت یعنی قبلا استفاده شده

6-مانیتور رو توی زاویه 45 افقی بگیرید که نوز توش بتابه و یک بک گراند ترجیحا سیاه یا تیره بزارید ... اثر خط و نقطه یا پیکسل سفید و فرورفتگی و... نباید روش باشه ... همچنین لرزش غیر عادی نباید داشته باشه ... یک پیکسل سوخته یعنی با همه رنگش متفاوت باشه نباید روش باشه

7-یک فیلم DVD واقعی و بدون خش ببرید و DVD rw و پخش DVD و دکمه های بالای کیبورد اون رو تست کنید و از فروشنده بخواهید کنترل از راه دور رو براتون راه بندازه ... صدا و تصویر نباید نویز داشته باشه ... دقت کنید که در تمامی حالات اگر DVD شما سالم است DVD Drive بهیچ وجه نباید لرزش و صدای غیر عادی داشته باشد

8-وارد کامپیوتر که شدید از توی system properties در کنترل پانل تمام قطعات و گرافیک رو تست کنید ... همونجا باید لوگوی HP و مدل دستگاه و همچنین لوگوی ویندوز genuine وجود داشته باشه ... برای دل و توشیبا و ... نیز لوگوی خاص خودشون رو داره

9-شارژر و حتما تست کنید ... یعنی به برق بزنید و شارژ شدنش رو ببینید ... و دکمه های فانکشن و ... رو نیز روی کیبورد تست کنید

10-همچنین محتوای جعبه رو با کاتالوگش چک کنید که چیزی کم و کسری نداشته باشه ... اگر روی جعبه توسط نمایندگی زده FREE Case یعنی باید کیف مجانی اوریجینال هم باش باشه

11-گارانتی رو حتما چک کنید ... اگر مال یک شرکت معتبر باشه حتما باید کارت گارانتی مهر شده توسط فروشگاه بهمراه ذکر در فاکتور از تاریخ خرید داشته باشه و همچنین مشخصات اصلی نوت بوک یعنی سی پی یو و هارد و رم و گرافیک و سایز مانیتور باید ذکر شده باشه... این که کارت نداره و گارانتی خودمه فقط بهونه هست ... در این موارد به فروشنده اعتماد نکنید !

12-حتی اگر از کمپانی هم خرید می کنید و با بهترین و معتبرترین گارانتی ، پس تست دقیق یادتان نرود. غیر از اینکه از اون شرکت گارانتی کننده معتبر خرید سفارشی و تحویل درب منزل کرده باشید.

13خرید خوبی داشته باشید

گارنتی ها کلا دو نوع هستند :

1- گارانتی اینترناشنال : یعنی در دبی یا نزدیک ترین مرکز خدماتش در خاورمیانه سرویس میدن ... یکسال از تاریخ SHIPING به صورت limited یعنی محدود .... این گارانتی توی ایران مرسوم نیست و هیچ امتیازی ندارد

2-گارانتی شرکتی : یک گارانتی ساختگی در بازار و یعنی این که لپ تاپ توسط متخصصین آموزش دیده شرکت سازنده تعمیر/تعویض می شوند... این گارانتی از طرف شرکت های بزرگ که لپ تاپ کار هستند توی ایران باید پشتیبانی بشود و جز شرکت ایران رهجو (نماینده معتبر سونی در خاورمیانه)، هیچ شرکت دیگری نمایندگی معتبر و متخصصی آموزش دیده با ارتباط مستقیم . ساپورت با شرکت لپ تاپ در ایران ندارد

3-گارانتی ایران : یعنی شرکت سرویس دهنده توی همین کشور سرویس های تعویض - تعمیر و خدمات پس از فروش رو ارائه میده... معتبر ترین و یا باسابقه ترین گارانتی های ایران :
» ادامه مطلب

پوستری به مناسبت 16 آذر روز دانشجو
» ادامه مطلب

جوک - به بسیجیه میگن : تا بحال راجع به فرمایشات مقام معظم رهبری فکر کردی؟
به بسیجیه میگن تا بحال توی موقعیتی بودی که نه راه پس نه راه پیش داشته باشی؟ میگه آره، یه بار که ارّه رفته بود توی کونم.

به بسیجیه میگن تا بحال راجع به فرمایشات مقام معظم رهبری فکر کردی؟ میگه: نه، ما رو چه به این گــُـه خوریا …

به بسیجیه مي گن فرق هويج و بلال چيه فکر مي کنه مي گه بلال تو جنگ احد بود ولي هويج نبود.

به بسیجیه می گن اگه مردم بی گناه رو بزنی از پل صراط پرتت می کنن پایین. میگه: هیچ کی نمی تونه همچین گُهی بخوره جز مقام معظم رهبری.

به بسیجیه می گن با آش جمله بساز. می گه: محمدی آش صلوات.

بسیجیه میره دارخونه میگه ببخشید شربت شهادت دارین، میگه نه ولی شیاف ولایت داریم، میخوای؟

بسیجیه میره گزینش بهش میگن باقمقمه يه جمله بساز.ميگه مرکزاستان قم قمه.

یه بسیجی نخبه کشف می کنن. ازش می پرسن دور کمر یه نفر رو چطور اندازه می گیریم، میگه ‌يه خطکش ميکنیم تو کونش. حاصل رو ضربدر 3.14 ميکنیم!

به بسیجیه تشویقی، مجوز داروخونه می دن، داروخونه ميزنه،‌ رو درش می‌نويسه: فروش نوار بهداشتی با نصب در محل!

به بسیجیه مي گن چرا زن سياه گرفتي ميگه براي محرم خوبه.

بسیجیه رو میارن تهران اسکان میدن. یه روز با دو تا خيار در دست ميره توي يک بقالي، ميگه:حاج آقا خيارشور داري؟ بقاله ميگه: بله. بسیجیه ميگه: پس قربونت، بي زحمت اين دوتا رو هم بشور!!

يه روز يه بسیجیه می ره دستشويي مسجد. اون يكي بسیجیه كه داشته رد ميشده می پرسه برادر چرا در دستشويي رو باز گذاشتي؟ بسیجیه ميگه: ببندم که از اون زير نگاه كني؟

فرمانده بسیج رو احضار می کنن میگن شنیدیم تو دوره آموزشی ترتیب بسیجیها رو دادی..! میگه بسیج مدرسه عشق است.

به بسیجیه ميگن اون پيامبري كه رفت تو شكم ماهي اسمش چي بود؟ ميگه: پدر ژپتو.

از بسیجیه می پرسن،بزرگترین ریسک زندگیت چیه؟ میگه: یه روز اسهال بودم، گوزیدم.

بسیجیه به دوست دخترش میگه شب بیا خونه ما هیشکی خونه نیست. طرف شب میره هر چی زنگ میزنه هیشکی درو باز نمیکنه !

بسیجیه نخبه بوده میذارنش کلاس زبان. یه روز بعد از کلاس میره ساندویچی میبینه نوشته هات داگ. میگه بزار یه سگ داغ بخورم. خلاصه طرف براش میاره. میگه اوه اوه ببین از سگه کجاش به ما رسید.

بسیجیه عروسی میکنه شب عروسی داداشش میشینه پشت در اتاق عروس میگن چرا اینجایی؟ میگه: بابام خودش گفت بعد از داداشت نوبت توئه.

از بسیجیه می پرسن آرزوت چیه؟میگه دکتر بشم از اتاق عمل بیام بیرون بگم: متاسفم…

بسیجیه رو از ولایت میارن تهران راهپیمایی. همه مسخره اش می کنن. میره بالای پل عابر پیاده داد میزنه : حالا من بسیجی، من نفهم، من ساندیس خور، شما این جا رود خونه میبینین که پل زدید؟

بسیجیه رو میارن تهران راهپیمایی. میره تو باجه تلفن بعد از ۱۰ دقیقه از باجه بیرون میاد. یه نفر ازش میپرسه سالم بود میگه آره فقط آفتابه نداشت.

بسیجیه را به جرم قتل پدر و مادرش دستگیر میکنند. ازش میپرسند چرا اینکار رو کردی؟ میگه: آخه به رابطۀ کثیف و غیر اخلاقیشون پی برده بودم!

بسیجیه داشت تو دریا غرق می شد، هر بار که میرفت پایین یه قلوپ آب می خورد میومد بالا میگفت سلام بر حسین…

بسیجیه تو آزمایشگاه دعواش میشه. میگه: اصلا اَن منو بدید برم

بسيجيه شب عروسيش نميدونه به زنش چي بگه …ميگه خانوادت ميدونن تو اينجايي؟؟

بچه بسیجیه : بابا اگه بگوزم وضوم باطل می شه!! باباش می گه اگه ازش لذت ببری آره!!!

متلک بسیجی به یه دختر: چقدر تنت بوی کربلا میده، شهیدتم.


» ادامه مطلب

کاریکاتور - مظلـــومیت هاشمی رفسنجانــــی !
» ادامه مطلب

برادران لاریجانی و حقوق بشر اسلامی - کارتونی از نیک آهنگ» ادامه مطلب

کارتون – اقتصاد یارانه ای !» ادامه مطلب

ماجرای بشهادت رسیدن شهید امیر جوادی فر از زبان برادرش

"من برای یک اعتراض مدنی بیرون رفتم نه سلاح داشتم نه دشنام دادم فقط در سکوت ایستاده بودم. کاری نکردم که از چیزی بترسم، می روم و برمیگردم".
این آخرین جملات امیر جوادی فر، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک است که روز 18 تیر، ضرب و شتم شدید نیروهای بسیجی، پس از بازداشت، او راروانه بیمارستان کرد؛ اما او و خانواده اش به احترام قانون و با گمان صدور قرار وثیقه و کفالت از سوی قاضی به دلیل وضعیت نامساعد جسمانی او، به پلیس پیشگیری تهران مراجعه کردند و برخلاف تصورشان حتی فرصت خداحافظی از هم را نیز نیافتند.
امیر جوادی فر پیش از مراجعه به پلیس و در پاسخ به برادرش که پرسیده بود می تواند راه برود یا ویلچر تهیه کنند گفته بود: "عاشقان ایستاده می میرند". او ایستاده و با پای خود رفت تا به قانون کشورش احترام بگذارد و پدر و برادرش بعد از روزها سرگردانی، پیکر رنجور و بی جان او را تحویل گرفتند.
مراسم اولین سالگرد شهادت امیر جوادی فر امروز در حالی برگزار می شود که خانواده جوادی فر با گذشت یک سال همچنان منتظر محاکمه آمران فاجعه کهریزک و محاکمه قاضی ای هستند که امیر را با وجود وضعیت نامساعد جسمانی به بازداشتگاه کهریزک فرستاد.
آنها از قاضی مستقر در پلیس پیشگیری تهران که امیر را همراه با دیگر بازداشت شدگان روز 18 تیر در دو اتوبوس به بازداشتگاه کهریزک فرستاده بود شکایت کرده اند و در حالیکه حکم عاملان جنایات کهریزک که صالح نیکبخت، وکیل خانواده جوادی فر آن را پر از تناقض و تعارض میداند صادر شده، هیچ خبری از محاکمه آمران این جنایت نیست.

امیر به احترام قانون رفت
روز 19 تیر که با علی جوادی فر، پدر امیر جوادی فر تماس گرفتیم همزمان با ساعاتی بود که امیر را تحویل پلیس داده بودند. آقای جوادی فر که به شدت متاثر بود به "روز" گفت:" درست زمانی زنگ زدید که من به احترام قانون و با هزار امید و آرزو، فرزندم را تحویل پلیس دادم، دقیقا همین ساعت و دقیقا همین روز و الان تمام آن لحظه ها و اتفاقات آن روز در ذهنم مرور می شود و چهره امیر و..."
پدر امیر جوادی فر افزود:" من با این اطمینان که پسرم کاری نکرده و او را با وضعیتی که دارد بازداشت نمی کنند رفتم تا تکلیف امیرم را مشخص کنند. او را به جایی بردم که باید حافظ امنیت او و همه باشد و با تصور رعایت عدل و عدالت تحویل دادم و گفتم که تکلیف پسر مرا مشخص کنید. هرگز به ذهنم خطور نمیکرد و تصور نمیکردم چنین اتفاقاتی بیفتد و چنین شرایطی پیش بیاید و..."
آقای جوادی فر متاثرتر از آن بود که بتواند صحبت کند و بابک جوادی فر، برادر امیر به سئوالات "روز" پاسخ میگوید. او می گوید که امیر با تاکید بر بی گناهی اش و به احترام قانون و با تصور صدور قرار وثیقه یا کفالت به دلیل وضعیت جسمانی اش رفت تا تکلیفش روشن شود اما ما فرصت خداحافظی هم نیافتیم. اصلا تصور هم نمی کردیم چنین اتفاقی بیفتد.
بابک جوادی فر تاکید میکند که با توجه به وضعیت امیر، هرگز نه خود امیر و نه خانواده اش تصور نمیکردند او را روانه زندان کنند: "ما اصلا فکر نمیکردیم او را نگه دارند. تصورمان این بود که با توجه به وضعیت جسمانی امیر، او را روانه زندان نمی کنند. حالا آن قاضی که در پلیس پیشگیری، دستور داد امیر را با آن وضعیت، حتی نه به اوین بلکه به کهریزک منتقل کنند باید بیاید در دادگاه و محاکمه شود. باید جواب دهد که با هماهنگی چه کسی، امیر را به کهریزک فرستاد. باید جواب دهد که چگونه توانست امیر را با آن وضع جسمی به چنین جایی بفرستد. ما منتظریم تا دادگاه انتظامی قضات برگزار شود و او بیاید و جواب بدهد. شکایتی هم که کرده ایم در این راستا بوده که همه کسانی که نقش داشتند و امریت داشتند مجازات شوند تا دیگر این اتفاقات برای بچه های مردم نیفتد. تا همان روزی که کسی را می گیرند به خانواده اش بگویند کجاست و در چه وضعی است نه اینکه روزها با عکس مقابل اوین باشند و بعد جسد تحویل بگیرند. امیر که برنمی گردد حداقل اتفاقات مشابه برای بچه های مردم نیفتد..."

18 تیر چه اتفاقی افتاد؟
امیر جوادی فر که روز 18 تیر به همراه همسر دوستش در تجمعات حضور یافته بود، از سوی نیروهای بسیج مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس بازداشت شد. بابک جوادی فر می گوید:" در یک کوچه بن بست در تقاطع خیابان دانشگاه و شهدای ژاندامری، لباس شخصی ها به امیر حمله می کنند و 8 الی 12 نفر می ریزند سر امیر و به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار میدهدن و می برند. همسر دوست امیر به او چسبیده بود و فریاد میزد که نبرید اما چند ضربه هم به او می زنند و و جدا می کنند و امیر را می برند.
از بابک که خود در همان حوالی بوده می پرسم امیر چه کاری انجام میداد که به او حمله کردند، می گوید: هیچ کار خاصی نمیکرد مثل بقیه مردم، در سکوت و مسالمت آمیز. او را بردند و من خودم همان دورو بر بودم؛ هر چه دنبالشان گشتم پیدا نکردم تا اینکه خانم دوست امیر، زنگ میزند و به همسرش می گوید امیر را گرفته اند. ما رفتیم همه کلانتری های اطراف را گشتیم خبری نبود گفتند نیست تا نزدیک ساعت 9 شب که از بیمارستان فیروزگر، مامور همراه امیر با موبایل امیر به ما زنگ زد و گفت بیاید بیمارستان. رفتیم و دیدیم که درب و داغون است..."
اولین عکس هایی که از امیر جوادی فر منتشر شده عکس هایی است که او را در بیمارستان با آتلی بر گردن و صورتی ورم کرده و بدنی زخمی نشان میدهد.
بابک جوادی فر می گوید: "امیر روی زمین افتاده بود؛ با لگد به نقاط مختلف بدنش ضربه زده بودند. تمام بدنش کوفتگی داشت. فکش در رفته و برای همین آتل بسته بودند. بینی اش آسیب دیده بود؛ با توجه به اینکه قبلا امیر بینی اش را جراحی کرده بود احتمال میدادیم شکسته باشد. در بیمارستان خواستیم از همه بدن او عکسبرداری کنند و اسکن مغزی کنند، از نظر داخلی هم چک کردند. همه انجام شد و مشکل حادی نداشت. اما خیلی ضربه خورده بود. به بیمارستان ها گفته بودند نباید کسانی را که این جور اتفاقات برایشان می افتد نگه دارند برای همین بیمارستان، امیر را نگه نداشت و بیمارستان های خصوصی هم اجازه پذیرش اینها را نداشتند. من رفتم کلانتری 148 سر خیابان وصال گفتم امیر را باید به بیمارستان خصوصی منتقل کنیم. افسر نگهبان همکاری کرد. امیر را به بیمارستان لاله منتقل کردیم. بردیم حمام و بستری شد و سرم زدند. پزشک داخلی و متخصص مغز و اعصاب آمد. بعد امیر گفت که یک چشم اش تار می بیند. زنگ زدند متخصص چشم آمد/ گفت قرنیه اش خراشیدگی دارد و باید قطره بریزد و استراحت کند. گفتند سه روزه خوب می شود. خواستیم یک روز دیگر در بیمارستان بماند. مامور گفت بیش از این اختیار ندارم. من برگشتم کلانتری و با افسر نگهبان صحبت کردم مامور دیگری داد و همکاری کرد اما وقتی با مامور به بیمارستان رفتم دیدم امیر و بابا در حال ترخیص هستند."

عاشقان ایستاده می میرند
بابک جوادی فر سپس از شکایت ضاربان امیر از او خبر میدهد: "کسانی که امیر را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس بازداشت کرده بودند از امیر شکایت کرده بودند. بابا و امیر می گفتند برویم وضعیت جسمانی او را که ببینند قرار وثیقه و کفالت صادر میکنند چون هیچ جرمی هم مرتکب نشده است. حرف زدیم و تصمیم گیری جمعی کردیم که برویم. امیر هم گفت: من برای یک اعتراض مدنی بیرون رفتم نه سلاح داشتم نه دشنام دادم فقط در سکوت ایستاده بودم. کاری نکردم که از چیزی بترسم، می روم و برمیگردم. به او گفتم: ویلچر بیاورم؟ گفت: نه می توانم روی پاهایم بایستم. عاشقان ایستاده می میرند و... متاسفانه امیر را ترخیص کردیم و رفتیم کلانتری، نامه ای تنظیم کردند و گفتند باید بفرستیم پلیس امنیت، مامور دادند. با مامور رفتیم و امیر با مامور داخل رفت. ماهم منتظر بودیم. بعد گفتند باید بروید پلیس پیشگیری در ضلع جنوبی میدان انقلاب. رفتیم اما تا رسیدیم امیر را از ما تحویل گرفتند و حتی فرصت نشد خداحافظی کنیم. سریع من و بابا را پس زدند. گفتند اینجا نباید بایستید و ما را از منطقه دور کردند حتی نگذاشتند خداحافظی کنیم و حرف های آخرمان را بزنیم."
برادر امیر اما چند ساعتی بعد، دوباره به پلیس پیشگیری برمیگردد: "چند ساعت بعد برگشتم. خلوت بود. پرس و جو کردم. ماموری گفت سه اتوبوس رفتند. دو اتوبوس عازم کهریزک و یک اتوبوس هم عازم اوین. ساعت 8 شب جمعه 19 تیر بود و عملا هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. گفتند صبح بروید دادگاه انقلاب و رفتیم. نامه ای روی دیوار زده و نوشته بودند کسانی که 18 تیر بازداشت شده اند ده روز بعد برای پی گیری بیایند. اما ما هر روز می رفتیم هم دادگاه انقلاب و هم جلوی زندان اوین. لیستی زده بودند از کسانی که به اوین منتقل شده بودند. اسم امیر نبود. شک کردیم گفتیم او را برده اند کهریزک. تا 23 تیر که اتوبوسی از کهریزک به اوین فرستادند. من جلوی اوین بودم ماموری لیست اسامی را خواند حدود 130 نفر بودند. اسم امیر نبود فکر کردیم امیر کهریزک نبوده. در اوین است. هر روز عکس امیر در دست جلوی اوین بودیم. سر بچه هایی که از کهریزک آمده بودند را تراشیده بودند، چند نفرشان که آزاد شدند عکس امیر را نشان دادیم نمی شناختند. در لیست زندانیان کهریزک هم نبود فکر کردیم اوین است. از زندانیانی که سرشان تراشیده نشده و مشخص بود ادر اوین بوده اند آزاد که می شدند، می پرسیدیم. کسی نمی شناخت."

خانواده امیر جوادی فر روز سوم مرداد متوجه می شوند که امیر در زندان جان باخته است. این در حالی است که امیر روز 23 تیر جان باخته بود و در گزارش کمیته ویژه مجلس درباره او آمده است: "ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده ولی با این حال نامبرده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاصی نسبت به ایشان انجام نمی پذیرد. به هر حال ایشان با حالت وخیم سوار اتوبوس می شود و در همان آغاز حرکت اتوبوس ها نامبرده وضعیت بحرانی پیدا نموده و در بیرون از اتوبوس جان می دهد."
بابک جوادی فر می گوید: "روز جمعه، دوم مرداد من برای دیدن مادربزرگم شمال رفته بودم. یکی از دوستان جلوی اوین بود عکس امیر را به زندانیانی که آزاد می شدند نشان میداد. یکی از بچه هایی که از کهریزک به اوین منتقل و آزاد شده بودتا عکس را می بیند می گوید این امیر است و فوت شده. دوستم چند جا سر میزند اما باز جمعه بود و کاری نمی تواند بکند همان روز برگشتم و صبح اول وقت دوستانم آمدند و گفتند خبری از امیر گرفته ایم و باید برویم. 7 صبح بود به سمت شهر ری راه افتادند. پرسیدم: چی شده؟ کجا می رویم؟ گفتند: لیست افراد مفقود را داده اند برویم ببینم. تا رسیدیم جلوی پزشکی قانونی کهریزک، هنوز من نمیدانستم موضوع چیست. پزشکی قانونی هم ساعت 8 و نیم باز می شد. در همان فاصله پدرم زنگ زد و گفت ماموری آمده و می گوید بیایید پلیس امنیت شهر ری. ما نزدیک بودیم رفتیم. یک سرهنگی بود با یک لباس شخصی. من مدام می پرسیدم برادرم کجاست اما به ما جواب ندادند گفتند باید پدرتان بیاید. پدرم رسید. گفتند بروید پزشکی قانونی کهریزک و شناسایی کنید. برگشتیم همان جا و من خودم امیر را شناسایی کردم."

چشمانم را به من برگردان...
بابک، پیکر برادر بی جانش را شناسایی کرده است: "اجازه ندادند وارد پزشکی قانونی شویم و ببینیم. چند تا عکس بود که دیدم. دو عکس از گردن به بالا بود و یک عکس هم تقریبا از کمر به بالا. از ناحیه پشت، قفسه سینه و یک نقطه دیگر در بدنش کالبد شکافی شده بود و کاملا شکافته و دوخته بودند. امیری نبود که ما تحویل دادیم. زمین تا آسمان فرق میکرد.موقع شستشورفتم داخل ببینم اما سریع دوستان مانع شدند و مرا بیرون بردند. وضعیت روحی مناسبی هم نداشتم."
از برادر امیر جوادی فر درباره شایعاتی مبنی بر کشیدن ناخن های برادرش می پرسم. می گوید: "به این شکل نبوده است. بچه ها در کهریزک در یک قرنطینه ای با هم بودند. اینقدر توی آفتاب داغ، کلاغ پر برده بودند که پاهایش به شدت آسیب دیده بود. چشمانش بینایی را از دست داده بود. قطره ای که باید برای چشمش استفاده میکرد را گرفته بودند و با توجه به فضای کثیف بازداشتگاه و شرایطی که در بازداشتگاه وجود داشت و همه میدانند، چشم امیر که آسیب دیده بود عفونت کرده و بینایی اش را از دست داده بود. چشم دیگرش هم بر اثر ضربه ای که خورده بود چرک کرده بود. به گفته بچه هایی که کهریزک بودند امیر روز آخر بینایی نداشت و هی داد میزد و مادرش راکه چند سال پیش فوت کرده صدا میکرد و میگفت چشمانم را به من برگردان..."

امیر آگاهانه رفت
پیکر امیر را 2 روز بعد از شناسایی، به خانواده اش تحویل میدهند و به گفته بابک، تشییع پیکر امیر در شرایطی کاملا امنیتی برگزار می شود: "تعهدی برای تحویل پیکر امضا نکردیم فقط فرم را برای تحویل جسد پر کردیم. یک سئوالی داشت که از کسی شکایتی دارید یا نه که ما خالی گذاشتیم. نگذاشتند در قطعه ای که میخواستیم امیر را به خاک بسپاریم اما مشکل دیگری پیش نیامد. مراسم سوم به خوبی برگزار شد. مراسم هفتم سر خاک برگزار شد و ماموران امنیتی هم حضور داشتند. چهلم هم مثل سوم در پارکینگ خانه مان برگزار شد. مشکل خاصی نبود و من بابت این قضیه از شورای تامین استان و هر مقامی که باعث شد مراسم امیر به خوبی برگزار شود تشکر میکنم."
خانواده امیر بعد از این قضایا شکایت کردند و خواهان محاکمه قاتل و قاتلان او شدند. از برادر امیر می پرسم که امیر معترض بود؟ بابک می گوید: "امیر اصلا آدمی سیاسی نبود و همیشه این شعر سهراب را می خواند که «من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت». امیر هنرمند بود. نگاهش به دنیا هنرمندانه بود. شعر میخواند. فیلم میدید و در اصل شبی نبود که فیلمی نبیند و بخوابد. فارغ التحصیل بازیگری از موسسه کارنامه بود. بسیار کتاب میخواند. رمان میخواند و اصلا در وادی سیاست نبود. اما تعهد اجتماعی داشت. هر آدمی که خوب فکر میکند تعهد اجتماعی هم دارد."
بابک جوادی فر می افزاید: "امیر کاملا با آگاهی به خیابان آمد. در تجمعات به شکل مسالمت آمیز حضور داشت و باور داشت. یادم هست وقتی از تجمع بزرگ سکوت برگشت گفت: خیلی لذت بردم و امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من بود و در سکوت حرف خودمان را زدیم. نگاه امیر کاملا مسالمت آمیز بود و به خشونت هیچ اعتقادی نداشت."
» ادامه مطلب

کارتون - بمب اتم جمهوری اسلامی و رویا های عاشقانه اوباما !» ادامه مطلب

کاریکاتور - عیسی سحر خیز در دادگاه تفتیش عقاید جمهوری اسلامی !» ادامه مطلب

خوش آمدگویی به حداد جاهل - کارتون
» ادامه مطلب

کاریکاتور – دوران طلائی و دوران خلائی – نیک آهنگ کوثر» ادامه مطلب

عکس خانوم رئیس های اسلامی !


عکس خواهران بسیجی !

عکس خواهران زینب !

عکس فاطی کماندوها !

عکس زنان چماقدار !

عکس خواهران صیغه ای !

عکس بسیج بانوان !

عکس مانور بسیج خواهران !

عکس خواهران گشت ارشاد !

عکس خواهران نهی از منکر !

عکس تکاوران حوزه علمیه !

عکس خانوم رئیس های اسلامی !

عکس زنان پاسدار !

» ادامه مطلب

50 ترفند مخفی در ویندوز XP , VISTA


در این مقاله 50 نکته و ترفند مخفی ویندوز XP و ویستا را که شامل ایجاد میانبرهایی جهت صرفه جویی در زمان، تکنیک های افزایش کارایی و نکاتی به منظور بهبود نمای ظاهری ویندوز به شما آموزش داده می شود. گرچه این ترفندها موجب بروز مشکل یا وقفه ای در سیستم نخواهند شد اما با این وجود بهتر است پیش از امتحان آن ها از فایل های مهم خود پشتیبان گیری نمائید چرا که همواره احتمال کلیک یک دکمه اشتباه وجود دارد.


1- برای قابلیت Flip3D میانبر بسازید(ویستا)

فشردن و نگهداشتن همزمان دو کلید جهت فعال سازی قابلیت Flip 3D کمی اذیت کننده به نظر می رسد بنابراین بسیار بهتر است آن را از طریق یک میانبر دسکتاپ فعال نمود. برای این کار در نقطه ای خالی از صفحه دسکتاپ ویستا کلیک راست کرده ابتدا گزینه New و سپس Shortcut را انتخاب نمائید. اکنون کافی است عبارت RunDLL 33 DWMApi=105 را تایپ کرده و بر روی Next کلیک کنید. نامی را به میانبر خود اختصاص دهید. در این صورت پس از کلیک بر روی این میانبر می توانید توسط دکمه چرخان ماوس صفحات را جابجا نمائید.


2- بستن اقلام نوار وظیفه به صورت گروهی(XP)

برای اینکه بتوانید در یک مرحله چندین پوشه و برنامه را بر روی آیتم های نوار وظیفه ببندید کافی است هنگام دابل کلیک کردن هر کدام از آیتم ها کلید کنترل را پائین نگه دارید. حال بر روی یکی از اقلام کلیک راست کرده گزینه Select Group را انتخاب کنید.


3- افزایش فضای دیسک با محدود کردن اندازه System Restore (XP)

مشکل کمبود فضای خالی هارد را می توان با محدود کردن فضای استفاده شده توسط System Restore جبران نمود. بدین منظور وارد کنترل پنل شده و بر روی آیکن Systems دابل کلیک کنید. تب System Restore را انتخاب کرده و توسط اسلایدر فضای اختصاص داده شده به آن را تنظیم نمائید. در صورتی که به طور مرتب و کامل از سیستم پشتیبان گیری کنید و نیازی به برنامه System Restore ندارید می توانید در این قسمت آن را غیر فعال کنید.


4- در نوار وظیفه میانبری را به صفحات وب اختصاص دهید(ویستا)

یکی از روش های تسریع بازکردن صفحات وب اختصاص میانبری از آن ها در نوار وظیفه است. برای این کار در ناحیه ای خالی از نوار وظیفه کلیک راست نموده Toolbars را انتخاب و بر روی گزینه Address کلیک کنید. اکنون کافی است در اینجا هر آدرس وب سایتی را که می خواهید تایپ نمائید تا ویندوز آن را در برنامه جستجوگر وب شما باز نماید.


5- برای افزایش فضای دیسک ، سطل آشغال را دور بزنید(XP و ویستا)

چنانچه در هنگام فشردن یا کلیک دکمه Delete کلید کنترل را پائین نگه دارید ویندوز سطل آشغال را دور زده و فضای اشغال شده توسط آن را بازنویسی می کند.


6- جلوگیری از خاموش کردن سیستم تان توسط دیگران(XP)

با ترفندی ساده از طریق صفحه برقراری ارتباط می توانید از خاموش کردن سیستم خود توسط دیگران جلوگیری نمائید. در کنترل پنل به قسمت Administrative Tools رفته گزینه Local Security Policy دابل کلیک کنید. در پنجره ای که ظاهر می شود ابتدا بر روی Local Policies و سپس Security Options دوبار کلیک نمائید. از طریق نوار پیمایش سمت راست صفحه گزینه

"Shutdown:allow system to be shut down without having to logon"

را یافته بر روی آن دوبار کلیک کنید. در نهایت کافی است گزینه Disabled را برای فرمان فوق برگزینید.


7- تغییر نمای ظاهری Side bar (ویستا)

اگر چهره و ظاهر sidebar کمی تکراری شده می توانید شفافیت ابزارچه های آن را تغییر دهید. کافی است بر روی هر کدام از ابزارها کلیک راست کرده با انتخاب Opacity درجه شفافیت آن را تنظیم نمائید.


8- با اختصاص میانبری به داریو در زمان صرفه جویی کنید(XP)

یکی از روش های افزایش سرعت کار در کامپیوتر استفاده از میانبرهاست. مثلاً می توانید یک آیکن اجرای سریع از درایو سی دی یا DVD را به نوار وظیفه اضافه نمائید. کافی است My Computer را باز کرده آیکن CD یا DVD را به ناحیه Quick Lunch نوار وظیفه درگ نمائید. در نتیجه این امکان برای شما بوجود می آید که از این قسمت سینی درایو را باز کرده و یا فایل هایی را که در انتظار کپی شدن هستند را مشاهده نمائید. می توانید به طریق مشابه از هر فایل و پوشه ای میانبر ایجاد کرده به نوار وظیفه انتقال دهید.


9- استفاده از منوی استارت XP در ویستا(ویستا)

شاید کماکان برخی از کاربران ترجیح می دهند که از منوی استارت XP در ویندوز ویستا استفاده نمایند. به راحتی می توان بین ظاهر هر دو منوی استارت XP و ویستا تغییر مکان داد. در این صورت بایستی بر روی دکمه Start کلیک راست کرده گزینه Properties را انتخاب نمائید. اکنون کافی است یکی از گزینه های Start Menu یا Classic Start Menu را برگزیده روی Ok کلیک کنید.


10- سرعت عملکرد منوی استارت را افزایش دهید(XP)

اعمال این ترفند برای کاربران شجاع توصیه می شود. بر روی دکمه استارت کلیک و Run را انتخاب کنید. در کادر Run عبارت regedit را تایپ کرده وارد بخش رجیستری شوید. به ترتیب بر روی HKEY_CURRENT USER ، Control Panel Desktop دابل کلیک کنید. در قاب سمت راست پنجره درایه Menu Show Delay را یافته بر روی آن دوبار کلیک نمائید. مقدار ان را بر روی "0" تنظیم کرده سیستم را از نو راه اندازی کنید. این ترفند هر گونه وقفه را در حین کلیک بر روی منوی استارت حذف می کند.


11- اعمال تغییرات در کادرهای هشدار Security Center(ویستا)

قابلیت Security Center بدین منظور طراحی گردیده که کاربران را از وضعیت ایمنی سیستم در برابر حملات آگاه سازد. اما ممکن است هشدارهای pop-up گونه این ویژگی موجب رنجش کاربران را فراهم نماید. بدین منظور می توانید در نحوه اجرای آن تغییراتی را بوجود آورید. در منوی استارت عبارت Security Center را تایپ و Enter را فشار دهید. در سمت چپ بر روی گزینه "Change the Way Security Alerts me" کلیک کرده و یکی از 3 گزینه موجود را انتخاب نمائید.


12- غیر فعال کردن گزارش خطا(XP)

هنگامی که اجرای برنامه ای دچار اخلال می گردد XP ارسال گزارش خطای بوجود آمده را به مایکروسافت از کاربر درخواست می کند. از طریق مراحل زیر می توان اعلام این درخواست XP را متوقف کرد. از کنترل پنل وارد بخش System شده در پائین صفحه بر روی گزینه Error Reporting کلیک کنید. از این قسمت می توانید درخواست ارسال گزارش خطا را فعال یا غیر فعال نمائید.


13- توضیحات بالون مانند را متوقف سازید(XP)

چنانچه نکته یا توضیحات XP که به صورت بالون در صفحه ظاهر می شوند اذیت کننده به نظر می رسند می توانید آن ها را غیر فعال کنید. توصیه میشود که در ابتدا از طریق برنامه System Restore یک نقطه بازآوری سیستم ایجاد کنید. در کادر Run عبارت regedit را تایپ و وارد رجیستری شوید. ابتدا بر روی درایه HJEY_CURRENT_USER و سپس به ترتیب بر روی گزینه های

Software> Microsoft> windows> Current Version>Explorer> Advanced

دابل کلیک نمائید.

در هر جایی از سمت راست پنجره کلیک راست کرده گزینه New و سپس DWORD را برگزیده نام EnableBallonTips را به آن اختصاص دهید اکنون بر روی این ورودی جدید دوبار کلیک کرده در فیلد "Valid Data" ارزش "0" را تایپ و سیستم را از نو راه اندازی کنید.


14- استفاده از میانبرهای صفحه کلید(ویستا)

ویستا از میانبرهای صفحه کلید زیادی برخودار است که به کاربران در افزایش سرعت اعمال رایج سیستم کمک می کند. به عنوان نمونه فشردن همزمان کلیدهای Windows و فاصله (Spacebar) موجب نمایش ناحیه sidebar شده و یا ترکیب کلیدهای Windows و T پیش نمایش زنده از اقلام نوار وظیفه را نشان می دهد. بعلاوه می توانید برنامه های قسمت Quick Lunch را نیز با فشردن همزمان کلید ویندوز و عدد متناظر با آن برنامه اجرا نمائید. مثلا ترکیب کلیدهای Windwos و عدد 2 باعث اجرای دومین برنامه بخش Quick Lunch خواهد شد.


15- افزودن ساعت های محلی سایر نقاط جهان(ویستا)

با اعمال ترفند زیر می توانید ساعت محلی سایر نقاط جهان را در اختیار داشته باشید. ابتدا در منطقه اطلاع یا Notification Area بر روی ساعت فعلی نمایش داده شده کلیک راست کرده گزینه "Adjust Date/Time" را انتخاب نمائید. سپس در تب Additional Clock بر روی یک یا هر دو گزینه ی "Show this clock" کلیک کنید. یک ناحیه زمانی برای هر کدام انتخاب و بر روی Ok کلیک نمائید. اکنون چنانچه نشانگر ماوس خود را بر روی ساعت قرار دهید ناحیه های زمانی نمایش داده خواهند شد.


16- قابلیت اطمینان ویستا را بررسی نمائید(ویستا)

تا چه حد به ویندوز ویستای سیستم خدو مطمئن هستید؟ در کادر جستجوی منوی استارت عبارت

Reliability and Performance

را تایپ کرده Enter را فشار دهید. چنانچه در زیر قسمت Monitoring Tolls گزینه Reliability Monitor را انتخاب کنید با یک تقویم مواجه خواهید شد که زمان رخدادهای ایجاد شده را شرح داده است.


17 – دریافت گزارش مفصل از وضعیت سخت افزاری سیستم (ویستا)

ویستا از یک "مولد گزارش برخوردار است که به تفصیل وضعیت سخت افزاری سیستم را تست و مشکلات بالقوه احتمالی را به شما گوشزد می کند. برای اجرای این گزارش بایستی عبارت Performance and information را در منوی استارت تایپ و Enter را فشار دهید. سپس در سمت چپ بر روی گزینه "Advanced Tools" و سپس گزینه "Generate a System health Report" کلیک کنید، لحظه ای بعد گزارش بر روی صفحه ظاهر خواهد شد.


18- عکسبرداری فوری از صفحه نمایش در ویستا(ویستا)

مایکروسافت یک ابزار عکسبرداری از صفحه را به صورت توکار در ویندوز ویستا طراحی نموده است برای اجرای آن کافی است در کادر جستجوی منوی استارت عبارت Snipping Tool را تایپ و Enter را بفشارید. اکنون این قابلیت فعال شده و می توانید از تمام یا بخشی از صفحه نمایش خود عکس بگیرید.


19 – فعال کردن مولفه تشخیص صدا(ویستا)

یکی از قابلیت های ویستا که تاکنون آنطور که باید و شاید به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته ، مولفه تشخیص صداست، پس از آنکه از اتصال میکروفون به دستگاه خود مطمئن شدید بر روی استارت کلیک و عبارت Windows Speech Recognition را تایپ کنید. اکنون مولفه تشخیص صدا از طریق ویزارد فرایند نصب و راه اندازی می شود. قبل از هر چیز بایستی توجه کنید که شما به جای ماوس و صفحه کلید در حال استفاده از دستورالعمل های صوتی می باشید.


20 – اندازه فونت را افزایش دهید(ویستا)

متن ها در مانیتور با درجه وضوح بالا احتمالا کوچک نمایش داده می شوند. برای اینکه اندازه متن را بزرگتر نمائید ابتدا بر روی دسکتاپ کلیک راست کرده گزینه Personalize را انتخاب کنید. سپس در سمت چپ بر روی گزینه "Adjust Font Size(DPI)" کلیک نموده و یا گزینه "Large Scale را برگزینید.

البته با کلیک بر روی Custom DPI می توانید اندازه فونت دلخواه خود را بطور دستی مشخص کنید.


21- غیرفعال کردن ویژگی سوئیچ سریع اکانت های کاربری(XP)

به طور پیش فرض ویندوز XP به کاربران امکان می دهد بدون نیاز به قطع اتصال از یک اکانت کاربری به اکانت دیگری وارد شوند. اما این قابلیت علیرغم بالا بردن سرعت ممکن است سیستم شما را با افت کارایی مواجه کند. چنانچه بخواهید این ویژگی را غیر فعال کنید بایستی در کنترل پنل وارد بخش User Accounts شوید و پس از انتخاب گزینه "Change the way Users log on and off" علامت تیک کنار کادر "Use fast User Switching" را بردارید.


22- بازسازی شاخص گذاری جستجو (ویستا)

چنانچه ابزار اندیس گذاری ویستا که امکان جستجوی بسیار سریع را برای کاربران فراهم می کند گاهی اوقات منجر به کاهش سرعت یا توقف کلی کار سیستم می شود. مراحل زیر را دنبال نمائید:

ابتدا در منوی استارت گزینه Indexing Options را انتخاب و سپس بر روی Advanced کلیک کنید. حال کافی است بر روی دکمه Rebuild کلیک نمائید.


23- اختصاص عملگرهای کنترلی ماوس به صفحه کلید(ویستا)

در ویندوز ویستا می توان عملگرهای کنترلی ماوس را به صفحه کلید اختصاص داد. برای اعمال این ترفند در کنترل پنل بر روی بخش Ease of Access Center دابل کلیک و سپس بر روی گزینه "Make the Mouse Easier to Use" کلیک نمائید. اکنون با قرار دادن علامت تیک درون کادر "Turn on Mouse Key" و کلیک بر روی گزینه "Set up Mouse Keyes" اختصاص عملگرهای کنترلی ماوس به صفحه کلید را پیکربندی کنید.


24- افزایش سرعت دکمه متحرک پیمایش ماوس(ویستا)

با استفاده از مراحل زیر می توانید سرعت عملکرد دکمه پیمایش ماوس را تغییر دهید. در منوی استارت عبارت Mouse را تایپ کرده Enter را فشار دهید. اکنون کافی است به تب Wheel رفته با تغییر عدد موجود در قسمت Vertical Scrolling سرعت پیمایش دلخواه خود را تنظیم کنید.


25- تغییر اندازه سطل آشغال(XP)

بطور پیش فرض سطل آشغال(Recycle Bin) در اکثر اوقات تا ده درصد فضای هارد دیسک شما را اشغال می کند در صورتی که هارد شما از ظرفیت بالایی(مثلاً بیش از 250 گیگابایت) برخوردار است اختصاص ده درصد چنین فضایی به سطل آشغال احتمالا ضروری به نظر نمی رسد. بدین منظور بر روی آیکن Recycle Bin کلیک راست کرده گزینه Properties را انتخاب کنید. اکنون توسط اسلایدر می توانید حداکثر فضای اختصاص داده شده به سطل آشغال را تعیین نمائید.


26- ظاهر ساختن Hibernate در حین خاموش کردن سیستم(XP):

مد Hibernate سندهای باز شما را در هارد ذخیره می کند و از این نظر مطمئن تر از مد Standby است چرا که استندبای سندها را در حافظه ذخیره می نماید. بنابراین شاید بهتر باشد عملگر Hibernation را جایگزین مد Standby نمائیم. برای اعمال این ترفند بایستی هنگام کلیک بر روی Turn Off Computer کلید Shift را پائین نگه داشته باشید.


27- عمر باطری را افزایش دهید(ویستا)

با محدود کردن مصرف پردازنده می توان عمر باتری لپ تاپ را افزایش داد. بدین منظور در منوی استارت Power Options را تایپ کرده و دکمه Enter را فشار دهید. طرح پاور مناسب را برگزیده ابتدا بر روی "Change Plan Settings" و سپس "Change advanced Power settings" کلیک کنید. حال به ترتیب بر روی گزینه های "Processor Power Management" و "Maximum Power State" دابل کلیک نموده و میزان توان مصرف پردازنده را انتخاب کنید. هرچه مصرف پردازنده کمتر باشد به عمر باتری افزوده و از میزان کارایی می کاهد.


28- مشاهده گزارش اتفاقات در سیستم (ویستا)

ویستا تمام اتفاقاتی که در حین روشن بودن سیستم بوقوع می پیوندد را ثبت و ضبط می کند. بنابراین شما می توانید دقیقاً زمانی را که مثلاً شارژ باتری به اتمام رسیده و یا یک خطای بحرانی رخ داده را بدست آورید. برای مشاهده گزارش حوادث بایستی در کادر جستجوی منوی استارت عبارت event Viewer را تایپ کرده ابتدا بر روی گزینه Windows Logs دوبار کلیک و در نهایت بر روی System کلیک نمائید. اگر می خواهید در مورد هر درایه اطلاعات بیشتری بدست بیاورید بایستی بر روی آن دوبار کلیک کنید.


29- با اختصاص یک میانبر، از خاموش شدن سیستم خود توسط برنامه های مضر جلوگیری کنید(ویستا)

چنانچه یک برنامه مضر یا خراب به طور مرتب برای راه اندازی مجدد سیستم شما تلاش می کند می توانید با اعمال ترفند زیر از خاموش شدن کامپیوتر جلوگیری به علم آورید. بر روی دسکتاپ کلیک راست کرده و توسط دستور New Shortcut میانبر جدیدی را ایجاد نمائید. عبارت Shutdown.exe –a را وارد کرده و با کلیک بر روی Next نامی به آن اختصاص دهید. اکنون در هر زمان که سیستم در شرف خاموش شدن قرار می گیرد دابل کلیک بر روی این میانبر فرآیند را متوقف می کند.


30- انتخاب حالت تک کلیک (XP)

با اعمال ترفند زیر می توانید سرعت باز شدن برنامه ها و پوشه های را در ویندوز XP افزایش دهید. My Computer را باز کرده از منوی Tools گزینه Folder Option را انتخاب کنید. در پنجره باز شده زیر بخش "Click items as follows" گزینه Single Click را انتخاب نمائید.


31- تغییر عملکرد دکمه Power منوی استارت(ویستا)

می توانید عملکرد دکمه Power منوی استارت را در ویندوز ویستا تغییر دهید. برای این کار ابتدا بر روی استارت کلیک کرده عبارت Power Options را تایپ کنید. Enter را فشرده در پنجره باز شده بر روی گزینه "Change Plan Settings" کلیک و سپس فرمان "Change advanced power Settings" را انتخاب نمائید. به ترتیب گزینه های "Power Buttons and Lid" و "Start Menu Power Button" را باز کرده و در بین حالت های Sleep و Shutdown و Hibernate یکی را برگزینید.


32- اجرای نرم افزارهای قدیمی در ویستا(ویستا)

چنانچه اجرای یک برنامه تحت سیستم عامل قدیمی تر در ویندوز ویستا با مشکل مواجه می شود بر روی فایل اجرایی آن (.exe) کلیک راست کرده گزینه Options را انتخاب نمائید. حال تب Compatibility را کلیک و علامت تیک کادر کنار گزینه "Run this program in compatibility mode for" قرار دهید. سپس سیستم عامل مورد نظر را از لیست سیستم عامل های موجود در کادر کشویی Operating System برگزینید. چنانچه از موقعیت مکانی فایل برنامه اطلاعی ندارید، می توانید بر روی میانبر مربوط به آن کلیک راست کرده گزینه "Open File Location" را انتخاب کنید.


33- غیرفعال کردن کادر مکالمه تائید حذف فایل (XP)

کادر مکالمه ای که جهت گرفتن تائید حذف فایل ها از کاربر بر روی صفحه ظاهر می شود معمولا ضروری به نظر نمی رسد. به خصوص که می توانید آن ها را مجدداً از طریق سطل آشغال باز گردانید. بنابراین بر روی Recycle Bin کلیک راست کرده گزینه "Display delete Confirmation Dialog" را از حالت انتخاب خارج سازید. با اعمال این ترفند کادر مکالمه فوق دیگر بر روی صفحه ظاهر نمی شود.


34- سفارشی کردن تنظیمات پوشه(ویستا)

ویستا بهترین تنظیمات پوشه را بسته به محتویات ذخیره شده در آن ها انتخاب می کند. اما شما می توانید تنظیمات خودتان را برای پوشه مورد نظر برگزینید. برای این منظور بر روی آن کلیک راست کرده گزینه Properties را انتخاب نمائید. اکنون بر روی تب Customize کلیک کرده از منوی کشویی نوع تنظیمات خواسته شده خود را برای پوشه تعیین نمائید.


35- پیکربندی حافظه جانبی(XP)

حافظه مجازی یا Virtual Memory از فضای هارد دیسک به منظور افزایش کارایی بهره می برد اما پیکربندی آن بایستی بطور صحیح صورت پذیرد. بر روی My Computer کلیک راست کرده گزینه Properties را انتخاب نمائید. به تب Advanced رفته در قسمت Performance بر روی Setting کلیک کرده و مجدداً تب Advanced را برگزینید.

در پائین صفحه در زیر بخش Virtual Memory بر روی Settings کلیک کنید. در نهایت در پنجره ای که ظاهر می شود مطمئن باشید گزینه "System Managed Size" را انتخاب کرده باشید.


36- مخفی کردن پوشه ها از دسترسی اندیس گذاری جستجو(ویستا)

با اعمال ترفند زیر می توانید نواحی خاصی از هارد خود را از دسترس اندیس گذاری جستجوی ویستا خارج سازید. بدین منظور در کادر جستجوی منوی استارت عبارت Indexing Options را تایپ و کلید Enter را بفشارید. بر روی دکمه Modify کلیک کرده و با استفاده از ساختار درخت گونه دایرکتوری، پوشه ای را که می خواهید از فهرست جستجوی ویستا مخفی سازید ردیابی و علامت تیک را از کادر سمت چپ آن بردارید.


37- افزودن آیتم های جدید به منوی استارت(XP)

در صورتی که بخواهید فایل یا پوشه ای را به منوی استارت اضافه کنید کافی است آن را به دکمه استارت بکشید. در این صورت لحظه ای بعد پنجره Start ظاهر می شود و شما فایل یا پوشه را در قسمت بالای منو قرار می دهید.


38- درج Timestamp در برنامه Notepad(XP و ویستا)

این ترفند برای کاربرانی که غالباً از واژه پرداز Notepad استفاده می کند مفید و موثر است. هنگامی که برنامه در XP یا ویستا باز می باشد، فشردن کلید F5 تاریخ و ساعت فعلی را درج می نماید.


39- دسترسی به اطلاعات مهم سیستم(XP)

اگر می خواهید از یکسری اطلاعات مفصل در مورد سیستم خود آگاهی پیدا کنید مراحل زیر را دنبال نمائید. در کادر Run عبارت cmd را تایپ کنید و دکمه Enter را بزنید. اگر در پنجره ظاهر شده دستور System info را تایپ کنید پس از مدت کوتاهی اطلاعات جامعی در ارتباط با کامپیوتر خود در اختیار خواهید داشت. مثلا درایه system info مدت زمان روشن بودن سیستم شما را نمایش می دهد.


40- اجرای قابلیت یک تکه سازی دیسک به صورت خودکار(ویستا)

قابلیت یک تکه سازی دیسک یا به اصطلاح Disk Defragmentation که باعث افزایش کارایی ویندوز می شود. بایستی به طور مرتب هر چند وقت یکبار اجرا شود. چنانچه شما خود به طور دستی این برنامه را انجام نمی دهید می توانید بازه های زمانی دقیق برای اجرای خودکار فرآیند مشخص نمائید. برای این کار در منوی استارت عبارت defrag را تایپ و Enter را بفشارید. در صورتی که کادر "Run on a Schedule" تیک خورده است با کلیک بر روی Modify Schedule ساعت، تاریخ و بازه های زمانی خود را تعیین کنید.


41- حفظ لیست اتصالات شبکه های بی سیم(XP)

تمام شبکه های بی سیم که تاکنون به ان دسترسی داشته اید توسط XP ذخیره می شود بنابراین در اتصالات آینده نیازی به وارد کردن جزئیات نخواهد بود. اگر می خواهید لیست شبکه هایی را که به طور خودکار متصل خواهند شد در اختیار داشته باشید بایستی در منوی استارت بر روی گزینه Network Connection کلیک کنید. سپس بر روی درایه شبکه بی سیم کلیک راست کرده گزینه Properties را انتخاب کنید. اکنون شما لیستی از شبکه های برگزیده را مشاهده می کنید که برای حذف هر کدام ابتدا آن را انتخاب و سپس بر روی Remove کلیک می کنید.


42- احیاء آیکن های مهم دسکتاپ(XP)

چنانچه متوجه می شوید که یکی یا حتی تمام آیکن های My Computer ، My Document و یا My Network Places از صفحه دسکتاپ محو شده اند می توانید آن ها را به راحتی بازگردانید. بر روی قسمت خالی از دسکتاپ کلیک راست کرده گزینه Properties را برگزینید. در پنجره Display Properties تب Desktop را انتخاب کنید. اکنون کافی است بر روی دکمه Customize کلیک کرده و علامت تیک را در کادر کنار هر سه آیکن قرار دهید.


43- اندازه آیکن ها را در دسکتاپ تغییر دهید(ویستا)

با اعمال ترفند زیر می توانید به سرعت اندازه آیکن های دسکتاپ ویندوز خود را تغییر دهید. ابتدا تمام پنجره ها را حداقل سازی کنید و سپس در حالی که کلید کنترل را پائین نگه داشته اید توسط دکمه متحرک پیمایش ماوس اندازه آیکن را تنظیم نمائید.


44- رمز عبور ویندوز را فراموش نکنید.(XP)

ممکن است این نگرانی برای کاربران وجود داشته باشد که کلمه عبود حساب کاربری خود را در هنگام برقراری ارتباط با کامپیوتر فراموش کنند. در این صورت بهتر است یک کپی از کلمه عبور را در یک حافظه USB ذخیره نمائیم. وارد کنترل پنل شده گزینه User Accounts را انتخاب کنید. بر روی اکانت کاربری خود و سپس گزینه "Prerent Forgotten Password" کلیک نمائید. اکنون فرآیند کار توسط XP تکمیل و کلمه عبور در حافظه USB شما کپی می شود.(این کلمه عبور به صورت نامرتب و غیرقابل شناسایی ذخیره می شود و بنابراین حتی اگر حافظه USB شما مفقود نیز شود دسترسی به کلمه عبور غیر ممکن است ) حال چنانچه شما در حین برقراری ارتباط با کامپیوتر کلمه عبور را به طور اشتباهی وارد کنید می توانید توسط حافظه USB مفروض رمز عبور صحیح را به سیستم معرفی نمائید.


45- مدیریت آیکن ها در منطقه اطلاع(ویستا)

منطقه اطلاع یا Notification Area که در گوشه پائین سمت راست صفحه دسکتاپ واقع شده پس از مدتی با آیکن های زیادی شلوغ و بی نظم می شود. با اعمال مراحل زیر می توانید به سادگی منطقه اطلاع را ساماندهی و مرتب نمائید. ابتدا بر روی دکمه Start کلیک راست کرده گزینه Properties را انتخاب کنید. سپس چنانچه در تب Notification Area بر روی Customize کلیک نمائید لیستی از تمام آیکن های این منطقه نمایش داده خواهند شد. توسط کادر کشویی Behavior می توانید تنظیم کنید که هر آیکن در چه زمانی در منطقه اطلاع ظاهر شوند.


46- با ترفند زیر برنامه های نصب شده جدید دیگر رنگی نمی شوند.(XP)

XP برنامه های جدید نصب شده را در منوی استارت به صورت رنگی نمایش می دهد. در صورتی که چنین طراحی را برای ظاهر منوی استارت مناسب نمی دانید می توانید آن را غیر فعال کنید. بدین منظور بر روی دکمه Start کلیک راست کرده گزینه Properties را انتخاب نمائید. در تب Start Menu در کنار گزینه Start Menu بر روی دکمه customize کلیک و سپس به سراغ تب Advanced بروید. برای غیر فعال کردن این قابلیت بایستی از بالا به سراغ گزینه دوم بروید.


47- ساماندهی برنامه های منوی استارت بر اساس حروف الفبا(XP)

یکی از روش های سازماندهی لیست برنامه های منوی استارت، مرتب کردن آن ها براساس حروف الفباست. بدین منظور کافی است در جایی از لیست کلیک کرده گزینه "sort by name" را انتخاب نمائید.


48- جلوگیری از دسترسی بچه ها به بازی های نامناسب سن آن ها(ویستا)

با اعمال ترفند زیر از دسترسی کودکان خود به بازی های نامناسب سن آن ها جلوگیری به عمل می آورید. در منوی استارت عبارت Parental Controls را تایپ و Enter را بفشارید. اکانت کاربری کودک خود را انتخاب و سپس بر روی گزینه Games کلیک کنید. در خاتمه کافی است به قسمت "Set game rating" رفته و از لیست یک محدودیت سنی مناسب را برای اجرای بازی ها تعیین نمائید.


49- چندین فایل را همزمان تغییر نام دهید(XP و ویستا)

می توانید گروهی از فایل ها را به یک نام تغییر دهید. برای این منظور تمام فایل ها را رنگی کرده و بر روی هر یک از آن ها کلیک راست نمائید. گزینه rename را انتخاب و نام مورد نظر را به آن اختصاص دهید. در این صورت این نام بعلاوه یک عدد منحصر به فرد ضمیمه شده به تمام فایل های مجموعه اختصاص داده می شود.


50- چگونه می توان کادرهای اعلام راه اندازی مجدد سیستم بعد از هر آپدیت را کنترل کرد؟(آموزش گام به گام تصویری)

مرحله اول : به سادگی می توانید سیستم خود را مجدداً طوری پیکربندی نمائید که پس از یک فرآیند به روزرسانی یا آپدیت مرتباً با کادرهای یادآوری کننده جهت از نو راه اندازی کردن کامپیوتر مواجه نشوید. البته بهتر است سیستم را پس از یک فرآیند آپدیت ویندوز ، فایروال یا آنتی ویروس بلافاصله از نو راه اندازی نمائید. چرا که در غیر این صورت احتمالاً کامپیوترتان کماکان آسیب پذیر باقی می ماند. در هر صورت ابتدا یک نقطه بازآوری سیستم ایجاد کنید. سپس در منوی Start (اگر از XP استفاده می کنید در کادر run) عبارت gpedit.msc را تایپ و دکمه Enter را بفشارید.

مرحله دوم : در سمت چپ پنجره به ترتیب بر روی گزینه های Administrative Templates و Windows Component دابل کلیک نمائید. سپس نوار پیمایش را به سمت پائین حرکت داده و بر روی Windows Update کلیک کنید. لیستی از تنظیمات در سمت راست صفحه ظاهر می شود. بر روی دستور

No Auto-Restart with logged on users for scheduled automatic update installation

دابل کلیک نمائید.

مرحله سوم : در کادر باز شده گزینه فوق را بر روی Enabled پیکربندی نمائید. در این صورت ویندوز را از راه اندازی مجدد اتوماتیک منع می کنید. در روش دیگر مجدداً به پنجره قبل بازگشته و بر روی فرمان

"re-prompt for restart with scheduled installations"

دابل کلیک نمائید.

Enabled را فعال کرده و مدت زمان را در واحد ثانیه تنظیم کنید. در این صورت هرگاه بر روی گزینه "Restart Later" کلیک کنید ویندوز چنین مدت زمانی را تا پیش از اعلام راه اندازی مجدد سیستم منتظر می ماند.


» ادامه مطلب

کارتون – مغز شویی» ادامه مطلب

سایز مغز استاد تمصاح یزدی - نیک آهنگ کوثر
» ادامه مطلب

کاریکاتور - سید حسن تخم الله !
» ادامه مطلب

عکس - حمله ماموران نیروی انتظامی به دو زن بی پناه
» ادامه مطلب

کروبی : تا روز حسابرسی سوار توپولوف نمیشوم !
» ادامه مطلب

کاریکاتور - خوشحالی احمدی نژاد از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره آمریکا


» ادامه مطلب

سردار بسیجی فیل گوز آبادی !
» ادامه مطلب

کاریکاتور - جنایت سعادت آباد و اقتدار پوشالی نیروی انتظامی» ادامه مطلب

جواب ملت ایران به گستاخی سید حسن نصر الله و اربابانش
» ادامه مطلب

حسن نصرالله ملیجک خامنه ای – کارتون
» ادامه مطلب

کاریکاتور - شباهت عیسی مسیح با خامنه ای !» ادامه مطلب

پرچم اهدایی سید حسن نصر الله به جمهوری اسلامی
» ادامه مطلب

کارتون - احمدی نژاد بعد از استفاده از واجبی
» ادامه مطلب

کارتون – هدفمند کردن یارانه ها !» ادامه مطلب

احمدی نژاد و علی خامنه ای = یاوران شیاطین» ادامه مطلب

احمدی نژاد وقتی کوچک بود - عکس

» ادامه مطلب

شباهت یکی از شخصیت های قهوه تلخ به اسفندیار رحیم مشایی !

» ادامه مطلب