شباهت یکی از شخصیت های قهوه تلخ به اسفندیار رحیم مشایی !

0 نظرات: