کروبی : تا روز حسابرسی سوار توپولوف نمیشوم !
0 نظرات: