دیدگاه مکاتب نسبت به انسان و سرمایه


» ادامه مطلب

شعر - بسیج یعنی روی حمام را ندیدن


بسیج یعنی روی حمام را ندیدن / بسیج یعنی سر از مردم بریدن

بسیج یعنی که جوراب را نشُستن / چپیه چرک و خاکی سر بستن

بسیج یعنی شپش بر ریش داشتن / شعور اُشتران و میش داشتن

بسیج یعنی تجاوز، چوب و آلت / همانا بوسه بر تخم ولایت

بسیج یعنی سگ سید علی خان / دُمی جنباندن بهره لقمه ای نان

بسیج یعنی خیانت بر همه خلق / بسیج یعنی تجاوز بهتر از جلق

بسیج یعنی عبادت بهره پاداش / بسیج یعنی مغز سایزِ یک عدد ماش

بسیج یعنی ابوالفضل جای کورش / بسیج یعنی همه اعدام و پاپوش

بسیج یعنی سگ اعراب بودن / بسیج یعنی ننه خراب بودن

بسیج یعنی همه رای ها ربودن / شعار مرگ بر خلقت سرودن

بسیج یعنی عرق، بوی تهوع / به خود شاشیدن از هر تجمع

بسیج یعنی همه هار بودن / به آستین خودت مار بودن

بسیج یعنی که ما تحتت دریدن / که فردا در سوراخ موشی خزیدن

که فردا گر همه سبزان بجوشند / زمین را از بسیجی ها بشویند

» ادامه مطلب

همه چیز درباره سازمان اطلاعاتی موازی خامنه ایدرباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت آخر)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت نوزدهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هجدهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هفدهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت شانزدهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت پانزدهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت چهاردهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت سیزدهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت دوازدهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت یازدهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت دهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت نهم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هشتم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت هفتم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت ششم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت پنجم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت چهارم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت سوم)، امضا محفوظ

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت دوم)، امضا محفوظ» ادامه مطلب

سوزاندن ریش خامنه ای در چهارشنبه سوری - کاریکاتور» ادامه مطلب