شعر - چه بابک شاد و خرسند است که بی دین استبابک اسحاقی :

اگر اعدام و تیرباران ره دین است….
اگر کشتار مردم در قوانین است….
اگر دین مبین تازیان این است….
چه بابک شاد و خرسند است که بی دین است

اگر سینه زنی فرمان این دین است
قمه بر سر زدن نامش اگر دین است
عزاداری اگر کیش است و آئین است
چه بابک شاد و خرسند است که بی دین است


اگر اهریمن دین بر سر زین است
اگر عدل علی شمشیر خونین است
اگر آزاده بودن پاسخش این است
چه بابک شاد و خرسند است که بی دین است


اگر دین سوره های جنگ خونین است
همه جا آیه های آتش کین است
اگر صلح و صفا محکوم تمکین است
چه بابک شاد و خرسند است که بی دین است


اگر زن برده بی مایه دین است
اگر دین چادر چرکین و ننگین است
اگر زن در حجاب تار و غمگین است
چه بابک شاد و خرسند است که بی دین است


اگر دین آرزوی مرگ نسرین است
اگر پایان عشق ویس و رامین است
اگر دین دشمن فرهاد و شیرین است
چه بابک شاد و خرسند است که بی دین است


اگر زاهد به منبر والی دین است
ولی پائین منبر حیله آئین است
اگر زاهد ستمکار و سیه بین است
چه بابک شاد و خرسند است که بی دین است


اگر بابک خرد را مهر و آئین است
خردمندی اگر دشمن به هر دین است
اگر کافر خردمند است و بی دین است
چه بابک شاد و خرسند است که بی دین است0 نظرات: