سید علی خامنه ای و دریاچه ارومیه - کارتونی از نیک آهنگ کوثر


علی خامنه ای ، کارتون ، دریاچه ارومیه ، عصا ، مقام عظما ،0 نظرات: