کاریکاتور – تخریب خط امام و عصبانیت محمد خاتمی !0 نظرات: