به صلیب کشیدن روزنامه نگاران در آزادترین کشور جهان !
0 نظرات: