چرا انقلاب ما بجای انفجار نور به انفجار گوز تبدیل شد ؟

0 نظرات: