شباهت مساجد با نیروگاه هسته ای در جمهوری اسلامی !
0 نظرات: