خاتمی : مقام معظم ببخشید که به شما ظلم شده !0 نظرات: