عکس - کتک زدن یک جوان معترض در وسط خیابان .آنچه بر این ملت گذشت را فراموش نکنیم تا دوباره مجبور به تکرار آن نشویم .


0 نظرات: