مامور نیرو انتظامی خطاب به مردم : خشتکتان را جر میدهم !
0 نظرات: